top of page

SAVIČIAUS GATVĖ

SAVIČIAUS GATVĖ- SVETINGUMO, MALDOS, MUZIKOS IR MASONŲ NAMAI

Bokšto g. 10 pastatytas namas buvo vieno aukšto, 1808 m. jame pristatytas antras aukštas. Pastatas priklausė Romeriams. Pastate nuo XVIII a. veikė „Uoliojo lietuvio“ masonų ložė. Kieme buvo pastatyta dailininkų Kanuto Rusecko, Jono Zenkevičiaus ir Alfredo Romerio dirbtuvė, pavadinta „Romerių akademija“. Čia dirbo ir Kanuto Rusecko sūnus Boleslovas Ruseckas, taip pat Edvardas Matas Romeris. Name yra gyvenęs „Vilniaus albumo“ sudarytojas Jonas Kazimieras Vilčinskis.

 

Kitoje gatvės pusėje Bokšto ir Savičiaus gatvių kampe XVI a. stovėjo cerkvė, kuri sudegė 1655 m. gaisro metu. 1674 m. žemės sklypas atiduotas augustijonams, kurie pasistatė vienuolyną ir bažnyčią. Mediniai pastatai sudegė 1742 m. gaisro metu. 1768 m. augustijonai baigė statyti vieno bokšto mūrinę bažnyčią, pavadintą Švč. Mergelės Marijos Ramintojos vardu ir vėliau – vienuolyną. Bažnyčioje stovėjo 9 altoriai. Didžiajame altoriuje, kurį puošė 6 pilioriai, buvo švč. Mergelės Marijos Ramintojos paveikslas. Prie bažnyčios buvo sumūryta koplyčia, kurią fundavo bajorai Podbipientos.

Vienuolynas uždarytas 1842 metais. 

1853 m. Rusijos valdžia bažnyčią Ramintoją atidavė Šv. Andriejaus cerkvei. 

1807 m. pastatą nupirko Vilniaus universitetas, kuriame įkūrė dvasinę seminariją, veikusią iki 1842 metų. Šioje seminarijoje dėstė Motiejus Valančius. Seminariją uždarius, pastate veikė pravoslavų dvasinė mokykla. 

1918 m. bažnyčia grąžinta katalikams ir buvo restauruota, ją naudojo Vilniaus Stepono Batoro universitetas. Po Antrojo pasaulinio karo pastatas perduotas Lietuvos SSR vartotojų kooperatyvų sąjungai. 1967 m. bažnyčios interjeras pritaikytas daržovių sandėliui, įstatytos dvi gelžbetoninės perdangos 1847 m. dailininkas Kanutas Ruseckas nutapė vieną žinomiausių savo paveikslų Lietuvaitė su verbomis (paveikslas). Mergina pavaizduota stovinti priešais Švč. M.M. Ramintojos bažnyčios fasadą. Pro praviras bažnyčios duris matyti pagrindinis altorius su Marijos paguodos paveikslu. Tai vienintelis išlikęs iliustracinis šio altoriaus liudijimas. Šiuo metu minėto paveikslo vieta nežinoma.

 

Nuo 2017 m. bažnyčia priklauso Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai.

2018 m. birželio 8 d., praėjus 250 metų nuo atidarymo, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas atšventino Švč. Mergelės Marijos Ramintojos koplyčią ir Ramintoja vėl atvėrė duris tikintiesiems. Dabar ji teikia nusiraminimą ir paguodą daugybei jaunesnės kartos vilniečių, joje sielovada rūpinasi žymus kunigas, vyriausias Lietuvos policijos kapelionas, rašytojas Algirdas Toliatas. Ramintoja garsėja ir kaip kultūros ir meno židinys.

 

Šalia Ramintojos bažnyčios – (Savičiaus g. 11) M. K. Čiurlionio namai  istorinis pastatas, kuriame 1907–1908 m. gyveno ir kūrė lietuvių tautos genijus – kompozitorius ir dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911). Kambaryje, kurį nuomojosi Čiurlionis, eksponuojamos menininko šeimos nuotraukos, Čiurlionio laikų „C. Bechstein“ firmos pianinas, interjeras sukurtas vadovaujantis ano laikmečio baldų pavyzdžiais. Kitose Čiurlionio namų erdvėse eksponuojamos aukštos kokybės Čiurlionio darbų reprodukcijos, rengiamos parodos, vyksta įvairi kultūrinė veikla.

_DSC0986.jpg

Siauriausia Vilniaus gatvė

Šiltuoju metų laiku šia gatve driekiasi čia įsikūrusių barų ir restoranų staliukai, klega marga lankytojų minia, vyksta gatvės festivaliai, čia mėgsta užsukti miesto intelektualai, politikai. Gatvė garsėja savo svetingumu - sielai ir kūnui. Čia ras kur nusiraminti išalkę dvasios ar ir skrandžio paguodos.

SAVICIUS STREET - THE HOME OF HOSPITALITY, PRAY, MUSIC AND MASONIC LODGE

The house at 10 Bokšto St. was built on one floor and in 1808 a second floor was added. The building belonged to the Romeris family. The building was occupied by the 'Uoliojas lietuvis' Masonic Lodge since the 18th century. In the courtyard there was a workshop for the artists Kanutas Rusecko, Jonas Zenkevičius and Alfredas Romeris, called the 'Romeris Academy'. Kanutas Ruseckas' son Boleslovas Ruseckas, as well as Edvardas Matas Romeris, also worked there. Jonas Kazimieras Vilčinskis, the compiler of the Vilnius Album, lived in the house.

On the other side of the street, on the corner of Bokšto and Savičiaus streets, there was an Orthodox church in the 16th century, which burnt down in a fire in 1655. In 1674 the land was given to the Augustinians, who built a monastery and a church. The wooden buildings were burnt down in a fire in 1742. In 1768, the Augustinians completed a single-towered stone church, named St. John the Baptist Church. The church was completed with a tower named after the Virgin Mary the Comforter and later a monastery. The church had 9 altars. The high altar, which was decorated with 6 pillars, contained the Blessed Virgin Mary. The painting of the Virgin Mary, the Mother of God, was on the upper floor. A chapel was built next to the church, funded by the Podbipientos nobility.

The monastery closed in 1842.
In 1853, the Russian government gave the Church of the Most Holy Mother of God of Consolation to the Church of St. Andrew.
In 1807 the building was bought by Vilnius University, where a seminary was established and operated until 1842. Motiejus Valančius taught at this seminary. After the seminary was closed, an Orthodox spiritual school operated in the building.


In 1918, the church was returned to the Catholics and restored for use by Vilnius Stephen Batory University. After the Second World War, the building was handed over to the Union of Consumer Cooperatives of the Lithuanian SSR. In 1967, the interior of the church was adapted for a vegetable warehouse, and two reinforced concrete slabs were added. In 1847, the artist Kanutas Ruseckas painted one of his best-known paintings, ‘a Lithuanian girl with willows’. The girl is depicted standing in front of the Church facade of the Most Holy Mother of God of Consolation. The painting shows a young girl standing in front of the facade of the Church of St. Mary the Baptist. The main altar with the consolation painting of Mary is visible through the open door of the church. This is the only surviving pictorial evidence of this altar. The location of the painting is currently unknown.

Since 2017, the church belongs to the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania.
On 8 June 2018, 250 years after its opening, Vilnius Archbishop Metropolitan Gintaras Grušas consecrated the Church of the Holy Virgin Mary. The chapel of the Virgin Mary the Reconciler was reopened to the faithful. It now provides solace and comfort to many of the younger generation of Vilnius residents, and is pastoralised by the renowned priest, chief chaplain of the Lithuanian police, and writer Algirdas Toliatas. The town is also famous as a centre of culture and art.

 

Next to the Ramintojos Church (Savičiaus g. 11) is the M. K. Čiurlionis House, a historic building where the genius of the Lithuanian nation - composer and painter Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) lived and worked in 1907-1908. The room rented by Čiurlionis features family photographs of the artist, a C. Bechstein piano from Čiurlionis's time, and an interior designed in accordance with the furniture of the time. Other areas of the Čiurlionis House feature high-quality reproductions of Čiurlionis's works, exhibitions, and various cultural activities.

_DSC0879.jpg

The narrowest street in Vilnius

During the warm season, this street is lined with the tables of bars and restaurants, a crowd of visitors, street festivals, intellectuals and politicians. The street is renowned for its hospitality - for body and soul. It is a place for those who are hungry for a little comfort, whether for the spirit or for the stomach.

iouio.jpg
Screenshot 2021-10-04 040613.jpg

Svetingumo gatvė

Šiltuoju metų laiku šia gatve driekiasi čia įsikūrusių barų ir restoranų staliukai, klega marga lankytojų minia, vyksta gatvės festivaliai, čia mėgsta užsukti miesto intelektualai, politikai. Gatvė garsėja savo svetingumu - sielai ir kūnui. Čia ras kur nusiraminti išalkę dvasios ar ir skrandžio paguodos.

Hospitality Street

During the warm season, this street is lined with the tables of its bars and restaurants, teeming with visitors, hosting street festivals, and is a favourite haunt of the city's intellectuals and politicians. The street is renowned for its hospitality - for body and soul. It is a place for those who are hungry for a little comfort, whether for the spirit or for the stomach.


 

_DSC0961.jpg
bottom of page