top of page

DOMINIKONŲ GATVĖ

DOMINIKONŲ GATVĖ - VILNIAUS PILIGRIMYSTĖS CENTRAS IR VARTAI Į MOKSLĄ

 

LT //

Praeityje viena svarbiausių Vilniaus gatvių - Trakų traktas - kelias, vedęs iš pilies į Trakus, šiandien rami, bažnyčių, vienuolynų ir buvusių miesto elito rūmų apsupta Dominikonų gatvė.  Pirmoji bažnyčia skirta vienuoliams dominikonams buvo pastatyta 1321-1323 metais, valdant Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Gediminui (1316-1341), kurią XIV a. pab. antpuolio metu sugriovė kryžiuočiai. 1408 m. valdant Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui Didžiajam (1401-1430), čia buvo pradėta statyti Šventosios Dvasios bažnyčia. 1507 m. vienuolyne įsteigta filosofijos mokykla. 

 

Vienuolyno kluatre XVIII a. buvo pastatytas koplytstulpis maro aukoms atminti. 1775-1776 m. bažnyčioje vargonus įrengė vargonų meistras Adomas Gottlobas Casparinis (Adam Gottlob Casparini (1715-1788)). XVIII a. pab. vienuolyno celėse buvo saugomas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vyriausiojo tribunolo archyvas. 

1844 m. uždarius dominikonų vienuolyną, bažnyčia tapo parapijine, o vienuolyno patalpose įkurtos magistrato įstaigos, butai, kalėjimas, kuriame kalinti filaretai, Universiteto rektoriai Jeronimas Stroinovskis (1725-1815), Juozapas Tvardovskis (1786-1840), 1831 m. sukilėliai. Kalinti ir 1863 m. sukilimo dalyviai: Konstantinas (1838-1864) ir Juozapas (1835-1907) Kalinauskai, Jokūbas Geištoras (1827-1897), Oskaras Aveidė (1937-1897). Bažnyčios rūsiuose palaidotų dominikonų vienuolių ir miestiečių palaikus bei karstus 1934-1936 m. ėmėsi tirti ir tvarkyti Vilniaus universiteto studentai. II pasaulinio karo metais dalis vienuolyno pastatų buvo sugriauta. 1993 m. rugsėjo 5 d. vizito Lietuvoje metu popiežius Jonas Paulius II (1920-2005) lankėsi Šventosios Dvasios bažnyčioje, kurioje susitiko su lenkų katalikais.

DOMINIKONAI STREET - VILNIUS POLGRIM CENTRE AND GATEWAY TO EDUCATION

 

EN //

It used to be one of the most important streets in Vilnius – the track of Trakai – the roadconnecting the castle to Trakai. Today Dominikonai is a quiet street surrounded bychurches, monasteries and former palaces of city elite. The first church, which belonged to the monks, was built between 1321 and 1323, when The Grand Duke of Lithuania Gediminas (1316-1341) was a ruler. However, at the end of the 14 th century it was destroyed by the Crusaders. In 1408, when in charge of the duchy was Vytautas The Great (1401 – 1430), the new Church of The Holy Spirit was built in its place. A school of philosophy was built in the monastery in 1507.

 

In the cloistre of the monastery a chapel was built in 18 th century to commemorate thevictims of the plague. The organ master Adam Gottlob Casparini (1715 – 1788) built the organ in the church between 1775 and 1776. At the end of the 18 th century the archive of The Supreme Court of Grand Duchy of Lithuania was kept in the cells of the monastery.

When the Dominican monastery was closed in 1844, the church became a parish church, and the premises of the monastery were used as a magistrate's office, apartments, and a prison, where the Philarets, the rectors of the University, Jeronimas Stroinovsky (1725-1815), Joseph Tvardovsky (1786-1840), and the rebels of 1831 were held. Participants of the 1863 Uprising were also imprisoned: Konstantinas (1838-1864) and Juozapas (1835-1907) Kalinauskas, Jakub Geištoras (1827-1897), Oskaras Aveidė (1937-1897). In 1934-1936, the remains and coffins of Dominican monks and townspeople buried in the church basement were examined and cleaned by students of Vilnius University. During World War II, some of the monastery buildings were destroyed. On 5 September 1993, during his visit to Lithuania, Pope John Paul II (1920-2005) visited the Church of the Holy Spirit, where he met with Polish Catholics.

IMG_8905.jpg
_DSC2754.jpg

DIEVO GAILESTINGUMO ŠVENTĖ

LT //

Dievo Gailestingumo paveikslas - tūkstančiai jo kopijų išsibarstę po visą pasaulį, tačiau Dominikonų g., vienintelėje Vilniuje 24h per parą veikiančioje Dievo gailestingumo šventovėje viso pasaulio piligrimus traukia originalas.

 

 

1931 m. vasario 22 d. Dievo Gailestingumo Motinos kongregacijos vienuolei Marijai Faustinai Kowalskai (tikrasis vardas – Helena) Plocko (Lenkija) vienuolyno celėje apsireiškė baltu drabužiu vilkintis Jėzus. Kunigas M. Sopočka, supratęs dvasinės globotinės būseną, ėmė ieškoti dailininko, kuris pagal jos pasakojimą galėtų nutapyti Jėzaus atvaizdą. Iš pradžių kalbino dailininkę bernardinę Franciszką Wierzbicką, bet ji atsisakė. Tuomet dvasininkas kreipėsi į savo kaimyną dailininką Eugeniuszą Kazimirowskį, Krokuvos ir Romos šv. Lozoriaus dailės akademijų absolventą.

Sesuo Faustina E. Kazimirowskio dirbtuvėje, Rasų g. 2, pirmą kartą pasirodė 1934 m. sausį. Pusę metų kartą ar du per savaitę, dažniausiai lydima vyresniosios I. Krzyzanowskos, ji vaikščiojo iš savo namelio vienuolyne (dabartinė Grybo g. 29A) į dirbtuvę. Faustina aiškino dailininkui, kaip Jėzus turi atrodyti, ir krimtosi, kad paveiksle jis ne toks gražus kaip vizijose.

 

Popiežius Jonas Paulius II seserį Faustiną paskelbė palaimintąja, o 2000 m. – šventąja. Po daugelio abejonių metų Vatikanas oficialiai patvirtino Dievo Gailestingumo kultą. 2015 m. gruodžio 8 d. popiežius Pranciškus paskelbė Gailestingumo metų, truksiančių iki 2016 lapkričio 20 d., pradžią. 

1993 m., praėjus keliems mėnesiams po sesers Faustinos beatifikacijos, prie paveikslo meldėsi popiežius Jonas Paulius II. 2005 m. rugsėjo 28 d. Gailestingojo Jėzaus paveikslas perkeltas į restauruotą Švč. Trejybės bažnytėlę, kuriai suteiktas Dievo Gailestingumo šventovės titulas.

VARTAI Į STIKLO KVARTALĄ

LT //

Iš Dominikonų g. veda net dveji keliai į Stiklo kvartalą - buvusį žydišką amatininkų ir prekiautojų miestelį, pasislėpusį tarp Dominikonų g. ir Rotušės aikštės.

DSC_6035-3.jpg

FEAST OF THE DIVINE MERCY

 

EN //

The Divine Mercy image - thousands of copies of it are scattered all over the world, but it is the original that attracts pilgrims from all over the world to the only 24-hour Divine Mercy shrine in Vilnius, on Dominikonų Street.

22 February 1931. On 22 January 1922, Jesus appeared to the nun Maria Faustina Kowalska (real name Helena) of the Congregation of Our Lady of Mercy in the cell of the monastery in Płock, Poland, in a white garment. Fr M. Sopocka, aware of the state of the spiritual protégée, began to look for an artist who could paint an image of Jesus based on her story. At first he spoke to the artist, Bernardine Franciszka Wierzbicka, but she refused. The clergyman then turned to his neighbour, the painter Eugeniusz Kazimirowski, a member of the St. Francis of Cracow and Rome. He asked the priest to contact his neighbour, Kazimierz, a graduate of the St. Lazarus Academy of Fine Arts.

Sister Faustina first appeared in E. Kazimirowski's workshop at 2 Rasų Street in January 1934. Once or twice a week for half a year, usually accompanied by the elder I. Krzyzanowska, she walked from her house in the convent (now 29A Grybo Street) to the workshop. Faustina would explain to the artist how Jesus should look and complain that he was not as beautiful in the painting as in her visions.

Sister Faustina was beatified by Pope John Paul II and made a saint in 2000. After years of doubt, the Vatican officially approved the Cult of Divine Mercy. On 8 December 2015, Pope Francis proclaimed the beginning of the Year of Mercy, which runs until 20 November 2016.


In 1993, a few months after Sister Faustina's beatification, Pope John Paul II prayed in front of the image. The painting of the Merciful Jesus was moved to the restored Church of St. On 28th of September 2005, the restored Church of the Holy Trinity was restored and given the title of the Shrine of Divine Mercy.

GATEWAY TO THE GLASS QUARTER

EN //
Dominikonų Street, there are two roads leading to the Glass Quarter - a former Jewish town of craftsmen and traders, hidden between Dominikonų Street and the Town Hall Square.
DSC_6029-3.jpg

GURMANŲ TRIKAMPIS 

LT //

Trumpoje Dominikonų gatvės atkarpoje, tarp Dominikonų vienuolyno Šventosios Dvasios bažnyčios ir Dievo Gailestingumo šventovės įsikūręs Gurmanų trikampis - čia tikras išalkusiųjų rojus, kur maisto akims ir kūnui ras ir veganai, vegetarai ir visavalgiai gurmanai.

GOURMET TRIANGLE

EN //
The Gourmet Triangle, located on a short stretch of Dominikonų Street, between the Dominican Monastery of the Holy Spirit and the Shrine of the Divine Mercy, is a paradise for the hungry, where vegans, vegetarians, and omnivores alike will find food for the eyes and body.

KNYGOS

LT //

Dominikonų g. garsi  M.Šlapelienės lietuviško knygyno istorija. 1906 m. atidarytas knygynas ne tik prekiavo knygomis ir kitais spaudiniais, bet leido knygas skolintis į namus, užsiėmė knygų, atvirukų, informacinių leidinėlių leidyba, palaikė ryšius su autoriais ir leidėjais, mokslo bei mokymo įstaigomis. Knygynas veikė keturiasdešimt metų. Per tą laiką keitėsi okupacinės valdžios. Kiekvienai jų atrodė, kad šis lietuviškasis židinys nepalankus tuometinėms valdžioms, kad trukdo vykdyti okupantų užmačias. Čia susirinkę žmonės ieškojo ne tik knygų. Jie užsukdavo pabendrauti, pasitarti, pasikeisti nuomonėmis aktualiais to meto politiniais klausimais. Visi buvo maloniai sutinkami, vaišinami arbata. Okupacinės valdžios ne kartą krėtė knygyną, konfiskavo dalį leidinių ir dokumentų. M.Šlapelienei reikėjo didelės savitvardos ir išminties laviruoti, rizikuoti, imtis konspiracijos, siekiant kuo ilgiau išlaikyti knygyną. 

Dabar šio knygyno vietoje įsikūręs maisto kultūros knygynas “Raidė”, priklausantis “Senatorių pasažui”.

Dominikonų g. 5 garsėja kitu išskirtiniu knygynu – „Humanitas“, tai meno leidinių meka. Visi garsiausi ir specializuoti meno leidiniai atkeliauja į Lietuvą per šį knygyną.

O visai šalia, už kampo - Universiteto g. 4 yra kitas “Humanitas” knygynas “Akademinė knyga“ - geriausias knygynas ieškantiems mokslinės bei dalykinės literatūros.

BOOKS

EN //

Dominikonų St. is famous for the history of M.Šlapelienė's Lithuanian bookstore. The bookshop opened in 1906 not only sold books and other printed materials, but also allowed borrowing books, published books, postcards, and informative publications, and maintained contacts with authors and publishers, as well as scientific and educational institutions. The bookshop was open for forty years. During that time, the occupation authorities changed. Each of them felt that this Lithuanian focal point was unfavourable to the authorities of the time, that it was a hindrance to the ambitions of the occupiers. The people gathered here were not only looking for books. They came to talk, to consult, to exchange views on the political issues of the time. Everyone was warmly welcomed and treated to tea. The bookstore was repeatedly raided by the occupying authorities, who confiscated some of the publications and documents. Šlapeliene needed great self-control and wisdom to navigate, to take risks, to be conspiratorial in order to keep the bookshop open as long as possible.


 

The bookshop is now the site of the food culture bookshop "Raidė", which is part of the "Senators' Arcade".


5 Dominikonų Street is famous for another exceptional bookshop - "Humanitas", a mecca for art publications. All the most famous and specialised art publications come to Lithuania through this bookshop.


And just around the corner, on Universiteto Street 4, is another Humanitas bookshop, Akademinė knyga, the best bookshop for those looking for scientific and business literature.

MENAS

LT //

„Vilnensis“ – garsaus Vilniaus menininko, juvelyro Darijaus Gerliko įkurta juvelyrikos mokykla ir galerija įsikūrusi šveicaro XVII amžiaus laikrodininko Jokūbo Gierkės (Jacob Gierke) name,  Dominikonų ir Stiklių gatvių sankirtoje.

ART

EN //

"Vilnensis is a jewellery school and gallery founded by the famous Vilnius artist, jeweller Darijus Gerlikas, and is located in the house of Jacob Gierke, a Swiss 17th century watchmaker, at the intersection of Dominikonų and Stiklių Streets.

bottom of page