top of page

Eglė Rakauskaitė „NE(Priklausomi)“

LT //
Buitinių stiklo objektų, perdirbtų iki organinių formų vitražo, ciklo „NE(Priklausomi)“ idėja kilo susidomėjus pastarųjų metų tendencija – parodas rengti kamerinėse, darbinėse ar netipiškos parodų salės erdvėse. Tokia praktika išsaugo individualų santykį ir patį įsiterpimo į viešą erdvę pretekstą. Tampa svarbus pats kūrinys, o ne projektiniai tikslai ar kiti „išoriniai dalykai“. Restorano erdvė sukuria tokiai idėjai dėkingą situaciją. Ciklo dėka iškeliama ekologiškai brandi idėja, skatinanti atkreipti dėmesį į aplinkos ekologiją, antrinį stiklo taros ir atliekų panaudojimą. Stiklo gamybai išeikvojama begalė energijos ir žaliavų. Lankytojai galės pamatyti, kaip kūrybiškai perdirbamas stiklo depozitas, kuris atsidūręs gamtinėje aplinkoje, dūlėtų šimtus metų. Tai puiki teminė provokacija, skatinanti nežabotą vaizduotę ir kviečianti į stiklą pažvelgti neįprastai, kūrybiškai paverčiant stiklo tarą provokuojančiomis interjero detalėmis.

EN //
The idea of the series of household glass objects, recycled to organic forms of stained glass, "NE(Dependent)" was born out of the recent trend to hold exhibitions in chamber, working or atypical exhibition hall spaces. This practice preserves the individual relationship and the very pretext of intervening in a public space. The work itself becomes important, rather than the project objectives or other "externalities". The restaurant space creates a situation that is conducive to such an idea. The series raises an ecologically mature idea that promotes environmental ecology and the reuse of glass containers and waste. The production of glass wastes a lot of energy and raw materials. Visitors will be able to see how a deposit of glass is creatively recycled, which, once in the natural environment, would smoulder for hundreds of years. It is a great thematic provocation that encourages unbridled imagination and invites you to look at glass in an unusual way by creatively transforming glass containers into provocative interior design elements.

PB071572 5 buteliai crop.jpg
Karštu būdu deformuota stiklo tara. 34 x 30 cm.jpg
Eglė RAKAUSKAITĖ. Iš ciklo „(NE)Priklausomi“. 2020. Karštu būdu deformuota stiklo tara. 28
PB071569 du buteliai su puslem.jpg

Kūriniai eksponuojami restorane Memeze

bottom of page