top of page

ASOCIACIJA „MIESTO KVARTALAS“
TAISYKLĖS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Asociacijos „Miesto kvartalas“, įstaigos kodas 305185495, buveinės adresas Stiklių g. 7-17A, Vilnius (toliau – Asociacija), paslaugų teikimo interneto svetainėje www.miestokvartalas.lt (toliau - Interneto Svetainė) taisyklės (toliau –Taisyklės) reglamentuoja AsociacijosInterneto Svetainėje teikiamų paslaugų sąlygas bei tvarką.

1.2. Prieš pradėdamas naudotis Interneto Svetaine ir joje Asociacijos teikiamomis paslaugomis, pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Naudodamasis Asociacijos Interneto Svetainėje teikiamomis paslaugomis pirkėjas patvirtina, kad sutinka laikytis Taisyklių.

1.3. Taisyklės nustato bendrąsias Interneto Svetainėje sudaromų sutarčių sąlygas ir yra neatsiejama šių sutarčių dalis.

1.4. Šios Taisyklės neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios pirkėjų teises, kurias nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

1.5. Sudaryti sutartis Interneto Svetainėje turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis. Pirkėjais šių Taisyklių kontekste yra vadinami vartotojai, įsigyjantys paslaugą Asociacijos Internetinėje svetainėje.

1.6. Asociacija, teikdama paslaugas, visais atvejais yra laikoma tik informacijos apie paslaugas talpinimo Interneto svetainėje teikėju, ir jokiais atvejais neprisiima paslaugų teikėjų pareigų ir atsakomybės, išskyrus tuos atvejus, jeigu pasiūlyme būtų nurodyta kitaip.

1.7. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad turi teisę pirkti paslaugas Interneto Svetainėje.

 

 

II. Naudojimasis interneto svetaine

 

2.1. Siekdami išvengti bet kokių neaiškumų, pažymime, kad Interneto Svetainėje siūlomų įsigyti paslaugų teikėjas yra nurodytas prie kiekvienos Interneto Svetainėje siūlomos įsigyti paslaugos. Asociacija paslaugų neteikia, t.y. Asociacija nėra šių paslaugų teikėjas, nebent tai tiesiogiai būtų nurodyta prie konkretaus pasiūlymo.

2.2. Susitarimas su Pirkėju visada apibrėžiamas reikalavimais ir taisyklėmis, kurie pateikiami šiame dokumente, išskyrus tuos atvejus, kai su Asociacija yra sudaryta raštiška sutartis, kurioje nustatyta kitaip. Pirkėjas, prieš pradėdamas naudotis paslaugomis, privalo susipažinti su šių Taisyklių nuostatomis.

2.3. Atskirų paslaugų teikimo sąlygas, kainas, turinį, aprašymą, charakteristikas, terminus, teikimo ir mokėjimo už jas tvarką nustato tų paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos), kurios parengiamos kiekvienai iš paslaugų atskirai ir yra neatsiejama šių Taisyklių dalis.

2.4. Sutarties forma. Visos sutartys Interneto Svetainėje yra sudaromos elektronine forma, naudojant ryšio priemones (kompiuterių tinklus). Asociacija, sudarydama sutartis, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatomis su vėlesniais pakeitimais ir (ar) papildymais.

2.5. Užsakymo pateikimas. Užsakymas laikomas pateiktu, kai pirkėjas atlieka šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus ir sumoka ar įsipareigoja sumokėti paslaugos kainą. Asociacijai gavus mokėjimą ar informaciją patvirtinančią apie atliktą mokėjimą, pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu automatiškai išsiunčiamas užsakymo gavimą patvirtinantis pranešimas.

2.6. Paslaugas iš Interneto svetainės gali įsigyti neprisiregistravę prie Interneto svetainės sistemos vartotojai. 

2.7. Veiksmai, atliekami sudarant sutartį. 1. Interneto Svetainėje išsirenkama paslauga; 2. Perskaitoma ir išsamiai susipažįstama su Interneto Svetainėje pateikiama informacija apie konkrečią paslaugą; 3. Susipažinus su šia informacija, Interneto Svetainėje paspaudžiama nuoroda, „Pirkti" ar kita analogiška nuoroda; 4. Nurodomas ketinamų įsigyti paslaugų skaičius. 5. Nurodomas pirkėjo el. pašto adresas ir kiti prašomi duomenys; 6. Perskaitomos Taisyklės ir, sutinkant su jomis, pažymimas laukelis „sutinku su šiomis taisyklėmis"; 7. Pasirenkamas mokėjimo būdas ir užbaigiamas pirkimas.

2.8. Sutarties įsigaliojimas. Elektronine forma Interneto Svetainėje sudaroma sutartis, kurios šalimis yra pirkėjas ir paslaugą teikiantis asmuo (aiškiai nurodytas pasiūlyme), įsigalioja nuo to momento, kai Asociacija gauna apmokėjimą iš pirkėjo.

2.9. Informacijos suteikimas. Prieš sudarant sutartį Interneto Svetainėje pirkėjui raštu yra suteikiama išsami informacija apie konkrečios paslaugos pardavėją (paslaugų teikėją), paslaugos pagrindines savybes, pardavimo kainą, mokėjimo tvarką, pirkėjo teisę atsisakyti sutarties, pasiūlymo galiojimo laikotarpį, ir kitas esmines sutarties sąlygas. Prireikus, pirkėjas turi teisę tiesiogiai kreiptis į pardavėją (paslaugos teikėją) su prašymu suteikti papildomą informaciją.

2.10. Mokėjimo tvarka. Visi mokėjimai, priklausomai nuo pirkėjo pasirinkto mokėjimo būdo, yra atliekami pavedimu į Interneto Svetainėje nurodytą Asociacijos, arba Asociacijos įgalioto trečiojo asmens, teikiančio mokėjimo paslaugas, banko sąskaitą. 

2.11. Klaidų taisymas. Pirkėjas, pastebėjęs Asociacijai pateiktoje informacijoje klaidą, šią klaidą gali ištaisyti pranešęs apie tai Asociacijai el. paštu miestokvartalas@gmail.com

2.12. Nepanaudojus kupono per nurodytą galutinį kupono galiojimo laikotarpį kuponai nekeičiami ir (ar) pinigai negrąžinami.

2.13. Paslaugų kokybė. Asociacija nenustato ir nelemia trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų kainos, kokybės ir kitų sąlygų. Paslaugų kokybę garantuoja konkrečios paslaugos teikėjas, kuris nurodomas kiekviename pasiūlyme atskirai.

2.14.Esant situacijai, kai paslaugų teikėjas dėl nenumatytų aplinkybių negali pirkėjui pasiūlyti paslaugos, sutartis su pirkėju gali būti vienašališkai nutraukiama arba pirkėjui gali būti pasiūloma analogiška paslauga.

2.15. Teisė atsisakyti sutarties. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti Interneto Svetainėje sudarytos pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu Asociacijai ar paslaugos pardavėjui per 14 dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 

 

III. Intelektinės nuosavybės teisės

 

 3.1. Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Interneto Svetainei (arba Interneto Svetainės licencijų gavėjams) priklauso visos turtinės ir neturtinės teisės, susijusios su teikiamomis paslaugomis, įskaitant bet kokias intelektinės nuosavybės teises (nepriklausomai nuo to, užregistruotos šios teisės ar ne, taip pat nepriklausomai nuo jurisdikcijos, kurioje šios teisės atsiranda). Pirkėjas taip pat pripažįsta, kad Interneto Svetainės paslaugos gali apimti informaciją, kuri, Asociacijos vertinimu, yra konfidenciali, todėl pirkėjas neturi teisės atskleisti šios informacijos be išankstinio raštiško Asociacijos sutikimo.

3.2. Visais atvejais, išskyrus tuos, kai su Asociacija raštu sutarta kitaip, nė viena šių Taisyklių nuostata nesuteikia pirkėjui teisės naudoti firminius prekių pavadinimus, prekių ženklus, paslaugų ženklus, logotipus, domenus ar kitus skiriamuosius Asociacijos ženklus.

3.3. Pirkėjas sutinka nešalinti, neslėpti, nekeisti Interneto Svetainėje esančių intelektinės nuosavybės objektų (įskaitant prekių ženklus).

IV. Kupono įsigijimas, keitimas, pinigų gražinimo sąlygos ir tvarka

 

4.1. Keičiamas tik nepanaudotas paslaugos kuponas ir paslaugos dovanų kuponas į tos pačios vertės suminį dovanų kuponą.

4.2. Kupono keitimo atveju, Asociacija pasilieka teisę paprašyti Pirkėjo pateikti kupono pirkimą įrodančius dokumentus.

4.3. Keičiamas tik tas nepanaudotas paslaugos kuponas ir paslaugos dovanų kuponas, kurio galiojimo laikotarpis yra nepasibaigęs.

4.4. Paslaugos kupono ir paslaugos dovanų kupono galiojimo laikotarpis yra nurodytas kupone. Visi paslaugų kuponai galioja 3 mėnesius. Galiojimo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo paslaugos kupono ir paslaugos dovanų kupono įsigijimo datos, t.y. nuo to momento, kai už kuponą buvo sumokėta Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.5. Keisti paslaugos kuponą ir paslaugos dovanų kuponą galima tik 1 (vieną) kartą.

4.6. Taisyklės numato, kad Pirkėjas gali pateikti laisvos formos prašymą dėl nepanaudoto paslaugos kupono ir paslaugos dovanų kupono keitimo nuotoliniu būdu, susisiekęs su Asociacija el. paštu miestokvartalas@gmail.com

4.7. Pinigai pirkėjui už nepanaudotą paslaugos kuponą ir paslaugos dovanų kuponą yra grąžinami tik tuo atveju, jeigu nuo paslaugos kupono ir paslaugos dovanų kupono įsigijimo datos nepraėjo daugiau nei 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

4.8. Prašymą dėl pinigų grąžinimo už nepanaudotą paslaugos kuponą ir paslaugos dovanų kuponą gali pateikti tik asmuo, atlikęs mokėjimą už kuponą.

4.9. Taisyklės numato, kad Pirkėjas gali pateikti laisvos formos prašymą dėl pinigų grąžinimo už nepanaudotą paslaugos kuponą ir paslaugos dovanų kuponą, susisiekęs su Asociacija el. paštu miestokvartalas@gmail.com

V. Baigiamosios nuostatos

 

5.1. Asociacija pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Interneto Svetainėje.

5.2. Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, kad tuo atveju, jei jis pasinaudoja Interneto Svetainės paslaugomis po Taisyklių pakeitimo datos, pirkėjo naudojimosi paslaugomis faktą Asociacija vertina kaip naujos Susitarimo redakcijos sąlygų priėmimą.

5.3. Pirkėjas sutinka su tuo, kad Asociacija turi teisę siųsti pirkėjui pranešimus, įskaitant pranešimus apie Taisyklių sąlygų pakeitimą, elektroniniu paštu, telefonu, paštu arba pateikti norimą informaciją savo svetainėje.

bottom of page